Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Minicsoda (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.minicsoda.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.minicsoda.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy más külföldi országból, a Szolgáltató, vagy közreműködője által történik. A Weboldalon az az Ügyfél vásárolhat, aki megadja a vásárláshoz szükséges információkat és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési szabályzatot.

 

A szerződés magyar nyelven, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 

1. Szolgáltatói adatok:

 

Név: Minicsoda 

Képviselő: Fekete Anita (magánszemély) Fekete Tímea (magánszemély)

Elektronikus elérhetőség: minicsoda@gmail.com

Tárhelyszolgáltató:  Tárhely.eu Kft. Telefonszám:+3617892789, email: support@tarhely.eu, Postacím: 1538 Budapest, Pf 510

 

2. Megvásárolható termékek

 

A Szolgáltató weboldalán egyedi személyre szóló meséket lehet megvásárolni hangoskönyv formájában, édesanyáknak szóló mesét, megerősítő gondolatokat tartalmazó hanganyagot valamint  mesekönyveket.

A termékek ára bruttó ár, mely forintban értendő. A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költségek a számlázáskor a kiválasztott termékek kiegészítendő többletköltségeként szerepelnek.

 

3. Rendelési információk, rendelés menete

 

Rendelni a minicsoda@gmail.com email címre küldött üzenetben vagy messengeren lehetséges. Mivel a termékeink többsége személyre szabott, így előre utalást követően kezdjük csak el a gyártását. Az utaláshoz szükséges adatokat válasz emailben fogjuk küldeni.

 

Egyes termékeink személyre szabhatóságához szükség lesz egy adatlap kitöltésére, valamint a még szívhez szólóbb ajándék érdekében fényképek is csatolhatók, melyeket bizalmasan kezelünk és csakis a rendelt termékhez használunk fel, ezt követően nem őrizzük meg. Ehhez a megrendelő az adatlap kitöltésekor nyilatkozatot tesz, hogy önként küldi el nekünk, valamint megbíz minket azzal, hogy az elkészítendő termékhez felhasználjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

 

A megrendelt személyre szóló hangosmeséinket emailben adjuk át, többi termékeink ingyen átvehetőek a 3. kerületben személyesen, vagy a vevő terhére csomagautomatába kézbesítjük. Ennek áráról szintén a válasz emailben adunk tájékoztatást.

 

A termékek elkészülési ideje 5-10 munkanap (Kivéve a léleksimogató hangosmese édesanyáknak, illetve a megerősítő gondolatok. Ezeket egyből tudjuk küldeni.)

 

A megvásárolt termékek saját szerzemények, szerzői jogvédelem alatt állnak.

 

4. Fizetési módok 

 

– Előre utalás 

– Készpénzzel a termék átvételekor (utánvét)

 

A számlát a fizetést követően e-mailen küldjük ki 2 napon belül.

 

5. A megrendelés lemondása

 

A megrendelés lemondható a megrendelés elküldését követő munkanap 10 óráig e-mailen, az előre elutalt teljes összeget a Szolgáltató visszautalja.

 

6. Elállás joga, és az elállás menete

 

Az Ügyfél a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § c) pontjának értelmében nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél megrendelése alapján személyére szabtak. Ettől függetlenül törekszünk arra, hogy minden Ügyfél maradéktalanul elégedett legyen termékeinkkel, így Ügyfeleink a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklással elállhatnak a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben az Ügyfél él elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni az Ügyfél felé. Az Ügyfél elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 8 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége az ügyfelet terheli.

 

Amennyiben az Ügyfél elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a Szolgáltató az Ügyfélnek az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni. A Szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg az Ügyfél hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Szolgáltató a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

 

A Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését elutasíthatja. Ezért kiemelten ügyelni kell a termék rendeltetésszerű használatára.

 

7. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

 

A Szolgáltató által forgalmazott termékek nem tartoznak a kötelező jótállás szabályai alá.

 

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt lehet érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az Ügyfél kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni kell. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogot már nem lehet érvényesítheti.

 

Termék hibája esetén kellékszavatossági igény vagy termékszavatossági igény érvényesíthető. A termékszavatossági igényt a gyártóval szemben lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági igényt a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

8. Panaszok intézése

 

Minden termékünkkel kapcsolatos panaszt igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva megoldani, lehetőség szerint 8 napon belül. Az ügyintézés leggyorsabb módja céljából hibás, vagy nem megfelelő minőségű termék esetén mielőbb jelezzék e-mailen. Amennyiben a panaszra a Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakhelye szerint illetékes Békéltető Testületnél.

 

Jogviták rendezésére lehetőség van az Európai Bizottság által létrehozott Online Vitarendezési Platformon is. Az online vitarendezési platform elérhető:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

A Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 

9. Adatkezelés

 

A szolgáltató a weboldalán a rendelés folyamán rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára (Pl: futár cég), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. A rendszerben a szállításhoz és számlázáshoz csak és kizárólag a törvényes feltételeknek megfelelően kérjük és tároljuk el az adatokat.

 

A vásárláshoz semmilyen regisztrációt nem kérünk, az nem feltétele a vásárlásnak

 

10. Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.